Dlouhodobý plán

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592,
příspěvková organizace
3. Dlouhodobý plán 
– koncepční záměry a úkoly v období 2015 – 2018
Č.j.:   33 /2015                  Spisový / skartační znak   A.1. / A5
Vypracoval:Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy
Schválil:Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:24.8.2015
Směrnice nabývá platnosti dne:24.8.2015
Směrnice nabývá účinnosti dne:1.9.2015

Oblast řízení a správy

–    udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání dalších žáků školy,

–    zlepšit propagaci školy (webové stránky, zapojení se do programu „Rodiče vítáni“, logo školy, spolupráce s regionálním tiskem a regionální televizí,…),

–    spolupracovat se zřizovatelem na kulturním a sportovním životě obce, spolupráce s obcí na projektech týkajících se školy, dětského hřiště, sportovišť,

–    pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce,…),

–    zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,

–    zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,

–    vyhodnotit a inovovat ŠVP ( ve spolupráci s pedagogy, podle upraveného ŠVP vyučovat od školního roku 2016-17),

–    zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy,

–    pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. 

Oblast vzdělávání

–    zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,

–    podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti,

–    do výchovy a vzdělávání žáků vhodně zařazovat prvky enviromentální výchovy,

–    výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.),

–    systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti,

–    zajišťovat účinnou individuální péči žákům – konzultace učitelů,

–    věnovat pozornost žákům nadaným, rozvíjet jejich nadání, motivovat je k jejich osobnímu rozvoji,

–    věnovat pozornost žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP,

–    sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, podporovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně vhodné podmínky,

–    motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (vědomostních, sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy.

Oblast sociální

–    vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči,

–    vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu,

–    dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, 

–    trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,

–    zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),

–    spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, 
     zejména zájmové činnosti.

Cíle

–    rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,

–    preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,

–    zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,

–    usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,

–    zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností,

–    zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,

–    rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,

–    rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,

–    rozvoj informačního systému a prezentace školy.

Strategie

Oblast pedagogická


–    příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy,

–    rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, podpora talentovaných dětí,

–    trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

–    vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,

–    preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových situací, společné působení, včas informovat rodiče, 

–    zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.

Oblast materiálně technická

–    zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,

–    každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,

–    zajistit obnovu ICT vybavenosti,

–    zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

Oblast personální

–    promyšleně vybírat  nové pracovníky školy,

–    podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů,

–    promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,

–    vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy,

–    podporovat pedagogy v dalším vzdělávání 


Oblast ekonomická

–    spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,

–    zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

–    vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro žáky, pedagogy, akce pro širokou veřejnost,

–    zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady),

–    prezentace školy, vytváření image školy – symboly, logo, tradice

–    úprava a častá aktualizace internetových stránek školy,

–    vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, informace v tisku, na internetu).

Jindřichův Hradec dne 1. 9. 2015                                      Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy